Privacy Beleid

Algemene regels en principes

1. Het trainingsprogramma wordt uitgevoerd met het klaslokaalsysteem. Onze lessen zullen niet groter zijn dan twintig personen en elke klas zal worden gegeven door afzonderlijke docenten.

2. Kinderen moeten worden aangemeld door hun ouders. De ouder die zijn kind inschrijft voor deze opleiding wordt geacht de inschrijvingsvoorwaarden en deze principes te hebben aanvaard.

3. Terwijl de lessen doorgaan, zijn onze stichting/leerkrachten verantwoordelijk voor de kinderen in de klaslokalen, in de tuin van Yunus Emre en in de tuin. Kinderen verplaatsen of van en naar de les gaan,
Ouders zijn verantwoordelijk voor hun gezondheid.

4. De situatie van het kind dat tijdens de les gestoord wordt, wordt door de leerkracht gemeld aan de autoriteiten van Furkan en het kind wordt naar huis gestuurd door een gesprek met deze bevoegde ouder.

5. De ouder van de leerling die ziek is of om een ​​andere reden de les niet kan bijwonen, dient de functionarissen van de Stichting Onderwijs hiervan op de hoogte te stellen.

6. De leerling die te laat is voor de les wordt te laat naar huis gestuurd zolang hij/zij te laat is.

7. De student die ondanks alle gesprekken tien keer niet aanwezig is geweest, wordt uitgeschreven.

8. Als ouders een probleem willen bespreken of hun mening over een onderwerp willen geven, kunnen ze naar de onderwijsruimte komen en praten met Furkan-onderwijsfunctionarissen.

9. We zijn van plan om in principe twee ouderbijeenkomsten per studiejaar te houden. Ouders dienen deze bijeenkomsten bij te wonen.

10. Om het succes van de kinderen te vergroten, moeten de ouders de kinderen voortdurend controleren, vragen welke les ze hebben geleerd en wat hun huiswerk is voor de volgende les.

11. Kinderen mogen geen mobiele telefoons, waardevolle sieraden of veel geld krijgen.

12. Problemen die zich tussen probleemkinderen of kinderen kunnen voordoen, zullen eerst door de leerkracht worden opgelost. Als hij het niet aankan, zal Furkan de zaak doorverwijzen naar de onderwijsautoriteiten. Na bespreking van het probleem zullen de autoriteiten de ouders bellen en indien nodig proberen het probleem op te lossen.

13. Ouders van degenen die ondanks deze gesprekken en inspanningen de les blijven verstoren met hun gedrag, kan worden gevraagd hun kinderen van de cursus te verwijderen.

14. Ouders kunnen desgewenst de lessen van hun kinderen bekijken door de klaslokalen binnen te gaan, mits ze daarvoor toestemming krijgen.


15. Ouders kunnen te allen tijde onze stichting bezoeken en informeren naar de status van hun kinderen.

16. Er zij aan herinnerd dat ouders niet mogen vergeten dat onderwijs een geheel is en dat het gezin, de school en de omgeving een impact hebben op het kind, en dat het meest fundamentele onderwijs zal worden geboden door de opvoeding van het gezin, met name door de moeder.

17. Het is verplicht voor mannelijke en vrouwelijke studenten om naar de les te komen in kleding die geschikt is voor de islam.

18. Het gebouw waar we lesgeven is van Yunus Emre Primary School en we betalen huur. Het is verboden om eventuele eigendommen van Yunus Emre in de klas of in het gebouw te beschadigen en bij schade is de ouder gehouden deze schade te vergoeden.

19. Er dient aandacht te worden besteed aan de netheid van klaslokalen en toiletten.

20. Vechten en vloeken zijn ten strengste verboden. De situatie van kinderen die zich ongedisciplineerd gedragen in de klas en tijdens pauzes, leraren en bestuurders trotseren en de discipline verstoren, wordt geprobeerd te corrigeren door met hun families te praten. Lukt dit niet, dan wordt het kind uit Furkan verwijderd.

21. Onze leraren moeten uitleggen dat we een jaarlijks leerplan hebben en dat kinderen volgens dit leerplan worden onderwezen, dat er een rapport zal worden gegeven en dat het onderwijs 8 jaar moet zijn. Indien nodig kunnen de lessen die in het lesprogramma worden gegeven aan de ouders worden getoond.

Inschrijfvoorwaarden

1. Het collegegeld dient tijdig op de aangegeven data te worden betaald. De jaarlijkse kosten bedragen € 200,- per aanvraag.

2. Studenten die deelnemen aan de cursussen dienen zich te onthouden van allerlei handelingen en gedragingen die het onderwijs en de rust verstoren.

3. De door de leerling toegebrachte schade aan eventueel materiaal in het Yunus Emre gebouw dient door de ouder te worden vergoed.

4. De kostuums en kleding van mannelijke en vrouwelijke studenten moeten geschikt zijn voor hijab.

5. De cursist die naar de cursussen komt, dient bij elke les het door de docent vastgestelde lesmateriaal mee te nemen en op tijd naar de lessen te komen.

6. De klassenleerkracht of de desbetreffende administratie dient op de dag van verhindering vooraf te worden verwittigd Een leerling die gedurende een onderwijsperiode 10 dagen niet zonder toestemming komt, wordt uitgeschreven. De leerling die 20 dagen niet met verlof komt, leest zijn les nog eens voor.

7. Allerlei klachten over Stichting Furkan Education dienen gemeld te worden aan de directie van onze stichting.

8. Het verdeelde lesgeld wordt niet gerestitueerd indien de cursist de cursus verlaat conform artikel 1.

9. Bij nalatigheid van een van de bovengenoemde regels/problemen kan de leerling voor korte of lange tijd geschorst worden en kan de ouder geen rechten doen gelden.